Impressum

Impressum

Informacje obowiązkowe zgodnie z TeleMedienGesetz (TMG)
Stadt Guben
Spółka prawa publicznego (władza regionalna)

Adres:
Stadt Guben
Gasstraße 4
03172 Guben

Reprezentowany przez:
burmistrz
Herrn Fred Mahro

Kontakt:
Tel.: +49 (3561) 6871-0
Fax: +49 (3561) 6871-4000
E-Mail: info@guben.de

Odpowiedzialny redaktor / nazwa odpowiedzialnego administratora
(Odpowiedzialny w rozumieniu ustawy o telemediach)
Zarządzanie projektami pilotażowymi Smart Cities
smartcity@guben.de

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku problemów z aktualnością lub błędów w treści

Zawsze staramy się zapewnić, że informacje podane na tej stronie są poprawne, kompletne i aktualne. Niemniej jednak nie można wykluczyć błędów i niejasności. Jeśli użytkownik uważa, że podane informacje są nieprawidłowe lub nieaktualne, prosimy o powiadomienie nas pocztą elektroniczną na adres info@guben.de.
Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość dostarczanych informacji. Roszczenia wobec nas z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Jako dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za nasze "własne treści", które jako Miasto Guben udostępniamy do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niniejsza witryna zawiera odsyłacze ("linki") do treści udostępnianych przez innych dostawców. Jesteśmy odpowiedzialni za treści osób trzecich tylko wtedy, gdy posiadamy pozytywną wiedzę na ich temat (tj. również na temat treści nielegalnych lub przestępczych), jeśli wyraźnie odnosimy się do tych treści i jeśli jest technicznie możliwe i uzasadnione, abyśmy zapobiegli ich wykorzystaniu.
Jednak "linki" są zawsze "żywymi" (dynamicznymi) odniesieniami. Chociaż sprawdziliśmy treści zewnętrzne pod kątem możliwej odpowiedzialności cywilnej lub karnej w momencie pierwszego linkowania, nie jesteśmy zobowiązani do ciągłego sprawdzania treści, do których się odnosimy na tych stronach, pod kątem zmian, które mogłyby spowodować nową odpowiedzialność.
O ile nie ma wyraźnego odniesienia do treści, nie można zakładać znajomości w szczególności aktualnych treści. Jedynie w przypadku, gdy ustalimy lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta, do której podaliśmy link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty, o ile jest to dla nas technicznie możliwe i uzasadnione.
Na techniczną możliwość i zasadność nie ma wpływu fakt, że dostęp do nielegalnej lub karalnej oferty można uzyskać z innych serwerów, nawet po uniemożliwieniu dostępu z naszej strony głównej.

Prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

Wszystkie strony naszej witryny podlegają prawom autorskim. Dotyczy to w szczególności wszystkich treści publikowanych na stronach internetowych, takich jak
- Teksty
- Zdjęcia
- Grafika
- Układ
Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów, nawet w części, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacja - w tym w Internecie - jest dozwolona wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.
Komercyjne wykorzystanie jakiejkolwiek części tej strony jest niedozwolone! Komunikaty prasowe i przemówienia mogą być przedrukowywane i analizowane tylko wtedy, gdy źródło jest cytowane poprawnie i w całości. Wcześniejsza pisemna zgoda na publikację stron internetowych do prywatnego, niekomercyjnego użytku może zostać udzielona przez zespół redakcyjny online w indywidualnych przypadkach. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane na mocy prawa karnego i cywilnego.
Staramy się przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sami stworzyliśmy lub wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.
Jednak w przypadku linków do strony internetowej gminy, każdy operator strony internetowej jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości odpowiedniej strony na własną odpowiedzialność i usunięcia swojego linku w razie potrzeby.
Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Wszystkie zdjęcia - o ile nie zaznaczono inaczej - pochodzą z archiwum prasowego miasta Guben. O ile nie zaznaczono inaczej, obrazy te zostały stworzone przez pracowników lub członków miasta Guben. Prawa do opublikowanych utworów chronionych prawem autorskim, stworzonych przez samo Miasto Guben lub przez jego pracowników, również pozostają wyłączną własnością Miasta Guben. Powielanie, dystrybucja i/lub przetwarzanie i/lub wykorzystywanie takich obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Korzystanie z adresów e-mail - Informacje dotyczące komunikacji elektronicznej

Podane adresy e-mail są początkowo używane do komunikacji bez podpisu elektronicznego i/lub szyfrowania. Miasto Guben otworzyło jednak dostęp elektroniczny dla wiadomości e-mail z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma pisemna przewidziana przepisami prawa może zostać zastąpiona formą elektroniczną, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Formularz elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpisany formularz papierowy (forma pisemna). Do przesyłania kwalifikowanych dokumentów podpisanych elektronicznie mają zastosowanie specjalne instrukcje, które można wywołać w sekcji Otwieranie dostępu elektronicznego.

Elektroniczne otwieranie dostępu

W poniższym oświadczeniu miasto Guben reguluje jakość dokumentów, które są przesyłane do administracji miasta pocztą elektroniczną i mogą być akceptowane i wykorzystywane przez administrację. Komunikacja elektroniczna z miastem Guben jest regulowana przez § 2 ust. 1 EGovG i § 3a VwVfG, zgodnie z którymi przesyłanie dokumentów elektronicznych jest dozwolone, jeśli odbiorca otworzył dostęp w tym celu.

Komunikacja elektroniczna z miastem Guben

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do miasta Guben jest dozwolone pod następującymi warunkami: Miasto Guben akceptuje wyłącznie dokumenty w następujących formatach plików:

Pliki tekstowe w formacie
ANSI (*.txt)
Rich Text Format (*.rtf)
Microsoft Word dla Windows (*.doc, *.docx) w wersjach od Office 2003 do Office 2013
Portable Document Format (*.pdf) w wersjach dla programu Adobe Acrobat Reader 7.0 i nowszych

Pliki graficzne w formacie
Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych (*.jpg)
Format wymiany grafiki (*.gif)
Format pliku obrazu znacznika (*.tif)
Obrazy bitmapowe (*.bmp)

Inne formaty są dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą centrum przyjmującego. W żadnym z dozwolonych formatów nie można stosować zautomatyzowanych procesów ani programowania (tzw. makr). Wymienione formaty plików można zmniejszyć (spakować) za pomocą programów kompresujących. Miasto Guben akceptuje tylko skompresowane pliki w postaci nierozpakowujących się archiwów ZIP (*.zip).
Całkowity rozmiar wiadomości e-mail, w tym. Wielkość załączników jest ograniczona do 15 megabajtów (MB). Na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej jako centralny adres e-mail został ustawiony adres info@guben.de.
Ponadto na naszej stronie internetowej można znaleźć dalsze adresy e-mail poszczególnych działów lub pracowników, na które można również wysyłać wiadomości e-mail.

Akceptacja podpisanej i zaszyfrowanej poczty elektronicznej lub kwalifikowanych podpisanych dokumentów

Odbiór podpisanej i zaszyfrowanej poczty elektronicznej oraz kwalifikowanych podpisanych dokumentów przez miasto Guben jest możliwy. Dokumenty podlegające wymogowi formy pisemnej mogą być również przekazywane drogą elektroniczną. Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 1 EGovG i § 3a VwVfG mogą być skutecznie wykonane tylko wtedy, gdy dokument jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany dokumentów (plików) jest akceptowany wyłącznie w formatach PDF-inline lub PKCS7. Podpisane i zaszyfrowane wiadomości e-mail są akceptowane wyłącznie w formacie SMIME. Szyfrowanie/podpis PGP nie są akceptowane. Do szyfrowanej komunikacji e-mail z miastem Guben należy użyć certyfikatu bramy miasta Guben <Öffentlicher Schlüssel> § 3a VwVfG.

Komunikacja elektroniczna

(1) Przekazywanie dokumentów elektronicznych jest dozwolone pod warunkiem, że odbiorca zapewni do nich dostęp. (2) Forma pisemna przewidziana przepisami prawa może zostać zastąpiona formą elektroniczną, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym spełnia wymóg formy elektronicznej. Podpisywanie pseudonimem, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację posiadacza klucza podpisu przez organ, jest niedozwolone. Forma pisemna może być również zastąpiona 1. poprzez bezpośrednie złożenie deklaracji w formie elektronicznej dostarczonej przez organ w urządzeniu wejściowym lub za pośrednictwem publicznie dostępnych sieci; 2. w przypadku wniosków i powiadomień, wysyłając dokument elektroniczny do organu przy użyciu metody wysyłki zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o usuwaniu poczty; 3. w przypadku elektronicznych aktów administracyjnych lub innych dokumentów elektronicznych organów poprzez wysłanie wiadomości De-Mail zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o De-Mail, w której potwierdzenie akredytowanego usługodawcy uznaje organ wydający za użytkownika konta De-Mail; 4. za pomocą innych bezpiecznych procedur określonych w rozporządzeniu rządu federalnego za zgodą Bundesratu, które uwierzytelniają nadawcę danych (nadawcę danych) i gwarantują integralność elektronicznie przesyłanego zbioru danych, a także dostępność; Rada Planowania IT wyda zalecenia dotyczące odpowiednich procedur. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 4 numer 1, przy wprowadzaniu danych za pośrednictwem publicznie dostępnych sieci należy przedstawić bezpieczny dowód tożsamości zgodnie z § 18 niemieckiej ustawy o dowodach osobistych lub § 78 ust. 5 niemieckiej ustawy o pobycie. (3) Jeżeli dokument elektroniczny przesłany do organu nie nadaje się do przetworzenia, organ niezwłocznie informuje o tym nadawcę, podając warunki techniczne mające do niego zastosowanie. Jeśli odbiorca twierdzi, że nie jest w stanie przetworzyć dokumentu elektronicznego wysłanego przez organ, organ musi wysłać mu go ponownie w odpowiednim formacie elektronicznym lub jako dokument.

Skuteczność prawna

Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram