Środki i uczestnictwo

Widok miasta Guben z lotu ptaka w kierunku południowym.

# Środki

Propozycje projektów zostały już złożone w ramach wniosku o dofinansowanie. W oparciu o te pomysły i wyniki procesu uczestnictwa, w fazie strategii zdefiniowano dziewięć działań. Różnią się one pod względem harmonogramu wdrożenia: istnieją trzy natychmiastowe środki, które zostały już wdrożone na etapie strategii i sześć środków, które zostaną zrealizowane na etapie wdrażania do końca 2026 roku. Środki wdrożeniowe są przypisane do tematów cyfryzacji, uczestnictwa i innowacji.


Środki wdrażania

Cyfryzacja

KOKPIT GUBEN - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Guben Cockpit jest planowany jako aplikacja internetowa. Na mapie Guben, powiatów i Gubina znajdą się m.in. informacje na temat rozwoju i partycypacji miejskiej, zrównoważonej mobilności, klimatu i środowiska, energii i gospodarki, a także zdrowia i kultury. Podstawą danych są istniejące rejestry danych, w tym te pochodzące od administracji. Guben Cockpit jest rozwijany przy zaangażowaniu różnych interesariuszy i obywateli jako przyszłych użytkowników. W tym celu wykorzystywane są na przykład warsztaty i możliwości cyfrowego uczestnictwa, aby regularnie pytać o potrzeby, ustalać priorytety i zapewniać przyjazność dla użytkownika. Początkowo Guben Cockpit będzie dostępny w języku niemieckim.

Wartość dodana dla obywateli:

 • Różne informacje w jednym miejscu;
 • Informacje jako podstawa podejmowania decyzji dotyczących inwestycji komunalnych

RESI.FORM - ODPORNE NA KRYZYS ROZWOJU MIASTA Z WYKORZYSTANIEM DANYCH

Resi.Form (platforma resilience) jest planowana i rozwijana jako specjalistyczna aplikacja dla pracowników zajmujących się m.in. rozwojem miast, opieką zdrowotną i reagowaniem kryzysowym. Celem jest ułatwienie codziennej pracy i poprawa komunikacji między różnymi podmiotami. Część bazy danych obejmuje interfejsy do istniejących systemów i baz danych. Rozwój Resi.Form odbywa się w sposób partycypacyjny z przyszłymi użytkownikami w celu zapewnienia przyjazności dla użytkownika, znaczenia funkcjonalności, a tym samym użyteczności.

Wartość dodana dla obywateli:

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez lepsze zapobieganie, np. za pomocą wirtualnych symulacji;
 • Nowoczesne, cyfrowe narzędzie pracy w administracji

ZINTEGROWANIE & DOSTARCZANIE

Środek ten jest obecnie poddawany przeglądowi.


Dołącz

BIZ - PUNKT KONSULTACYJNY DLA TEMATYKI SMART CITY I MIEJSCE INTEGRACJI

Centrum inwestycji i innowacji znajduje się przy Frankfurter Str. 6 w Guben. Służy jako publiczne centrum kontaktowe i koordynacyjne dla tematu Smart City, a także jako miejsce do nawiązywania kontaktów. Obywatele mogą nie tylko dowiedzieć się o projekcie tutaj. Jest to również miejsce spotkań twórców Smart City, którzy aktywnie wspierają projekt.

Wartość dodana dla obywateli:

 • Miejsce nawiązywania kontaktów
 • Stały punkt kontaktowy dla pomysłów i pytań dotyczących cyfrowego rozwoju miast;
 • Godziny pracy biura: Wtorek 9.00-17.00, czwartek 9.00-14.00 oraz po wcześniejszym umówieniu.

Twórczynie i twórcy Smart City - inteligentna sieć społecznościowa

Smart City Makers są tworzone jako sieć obywatelska. Członkowie podejmują się zasadniczo trzech zadań:

 • nagłośnienie projektu Smart City;
 • Udział w imprezach i wydarzeniach oraz
 • Testy beta aplikacji.

Ponieważ praca jest wykonywana na zasadzie dobrowolności, nie ma ścisłych zobowiązań. Każdy członek robi to na tyle, na ile pozwala mu jego własny limit czasu.

Wartość dodana dla obywateli:

 • Osoby kontaktowe ds. Smart City również poza administracją

Partnerstwo: Agencja wolontariatu (sponsorowana przez Haus der Familie e. V.)

PARTYCYPACJA HYBRYDOWA - PARTYCYPACJA ZORIENTOWANA NA GRUPY DOCELWE

Udział obywateli odgrywa kluczową rolę w projekcie Smart City miasta Guben. Tylko poprzez ich zaangażowanie można określić ich potrzeby oraz zapewnić użyteczność i łatwość zarządzania opracowanymi koncepcjami i aplikacjami. Aby dotrzeć do jak największej liczby obywateli, stosowane są różne formy uczestnictwa hybrydowego. Należą do nich na przykład cyfrowa platforma uczestnictwa mitmachen.guben.de lub warsztaty analogowe. Celem jest ustanowienie kultury uczestnictwa z przejrzystością i niebiurokratycznymi opcjami informacji zwrotnej.

Wartość dodana dla obywateli:

 • Zróżnicowane możliwości uczestnictwa dla wszystkich;
 • Więcej możliwości uczestniczenia w rozwoju miast i procesach decyzyjnych oraz
 • Wsparcie dla procesów demokratycznych

Środki strategiczne

BIURO SMART CITY - PUNKT KONSULTACYJNY I KOORDYNACYJNY DLA TEMATYKI SMART CITY

W fazie strategicznej Biuro Smart City dla Guben zostało początkowo zaplanowane i utworzone jako centrum koordynacji działań Smart City oraz jako publiczny punkt kontaktowy dla tematu Smart City. W tym celu należy podjąć następujące zadania:

 • Analiza istniejących procesów i instrumentów w celu opracowania środków;
 • Komunikacja i udział zainteresowanych stron i partnerów wdrożeniowych podczas opracowywania środków;
 • Nadzór nad politycznym procesem zatwierdzania środków;
 • Informacje dla ludności.

W fazie strategii umożliwiło to integrację

 • istniejące formaty informacji / uczestnictwa dla różnych grup docelowych i
 • istniejące sieci wiedzy, w tym transfer wiedzy z organizacjami z Guben ("Meet&Greet") oraz z innymi gminami.

cowaHOPE - Uczynienie danych mierzalnymi dla odpornej społeczności miejskiej

W fazie strategicznej zdefiniowano wymagania dotyczące aplikacji do komunikacji i analizy rozwoju miast oraz zidentyfikowano potencjalne zastosowania w procesach administracyjnych. W tym celu przeprowadzono procesy partycypacyjne z udziałem przyszłych użytkowników. Na podstawie tych wyników opracowano portal główny. Jest to podstawa dla aplikacji cyfrowych Guben Cockpit i Resi.Form, które zostaną opracowane w fazie wdrażania (patrz wyżej).

Ponadto wymagania dotyczące danych (koncepcja danych) zostały zdefiniowane jako część środka strategii cowaHOPE. Stanowi to podstawę dla:

 • analizy i symulacje przestrzenne oparte na potrzebach (>Resi.Form);
 • Transfer wiedzy oparty na potrzebach i informacje zorientowane na grupę docelową na temat odporności (>Guben Cockpit)

TYDZIEŃ INNOWACJI - FORMY UCZESTNICTWA I WSPÓŁPRACY NA TEMAT SMART CITY

W fazie strategicznej, Tydzień Innowacji, w formie hybrydowego tygodnia działań, posłużył jako skuteczny punkt wyjścia dla fazy wdrażania projektu Smart City. Jego celem było podniesienie świadomości na temat transformacji cyfrowej. Zarówno podczas ceremonii otwarcia, jak i podczas różnych warsztatów, zaprezentowano wybrane działania wdrożeniowe i określono priorytety dla dalszego rozwoju poprzez udział społeczeństwa.

Tematy innowacji dla Guben zostały opracowane na podstawie celów strategicznych strategii Smart City. Z tej selekcji wybrano temat "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych" na Tydzień Innowacji. Poprzez testowanie innowacyjnych formatów mają być generowane konkretne wyniki dla ustanowienia procesu innowacji i współpracy oraz mają być tworzone innowacyjne rozwiązania.


# Uczestnictwo

Warto wziąć udział!

Zgodnie z Kartą Smart City, uczestnictwo jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych udanej cyfryzacji i rozwoju inteligentnych gmin. Dlatego też ważną kwestią dla miasta Guben jest oferowanie obywatelom możliwości kształtowania procesów cyfryzacji, a tym samym działań Smart City. Daje to obywatelom możliwość odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu Guben przyszłości.

Co więcej, uczestnictwo jest sercem Smart City Guben. Istnieją różne formaty uczestnictwa w zależności od fazy projektu i działania. Jest to jedyny sposób na stworzenie zorientowanych na grupę docelową, praktycznych, a tym samym zrównoważonych rozwiązań. Oprócz warsztatów i konsultacji z ekspertami ważną rolę odgrywa uczestnictwo online. Różne zagadnienia i projekty są publikowane na stronie mitmachen.guben. de z możliwością ich komentowania i oceniania.

Jeśli chcesz osobiście dowiedzieć się więcej o projekcie Smart City w Guben i związanych z nim działaniach lub jeśli masz jakieś sugestie lub pytania, skontaktuj się z zespołem projektowym Smart City Office(smartcity@guben.de // 03561 6871 1046).

Zaprojektuj swój Guben przyszłości! Zaangażuj się!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram