Ochrona danych

Szczegóły dotyczące administratora danych zgodnie z prawem o ochronie danych

Osoby odpowiedzialne
Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Miasto Guben, reprezentowane przez

Burmistrz
Gasstraße 4
03172 Guben

Tel.: 03561 6871-0
E-mail: poststelle@guben.de
Internet: www.guben.de

Organ odpowiedzialny
Dane osobowe są przetwarzane przez działy wymienione poniżej.
Dane są gromadzone i przetwarzane w obszarach odpowiedzialności organu:

Stadt Guben
Obszar burmistrza
Gaststrasse 4
Zakres odpowiedzialności: Biuro burmistrza
03172 Guben
Telefon: 03561/6871-1001
e-mail: Info@Guben.de

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO:

Stadt Guben
Gasstraße 4
03172 Guben
Telefon: 03561 6871-1002
E-mail: datenschutz@guben.de

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera informacje o obowiązkowych szczegółach czynności przetwarzania danych przez administratorów danych w odpowiednich wydziałach Urzędu Miasta, Biura Burmistrza, Centrum Usług ...

Prawa osób, których dane dotyczą
O ile nie istnieją szczególne przepisy stanowiące inaczej, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych i ich przetwarzaniu.
Prawo do sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
Prawo do usunięcia danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika, o ile użytkownik jest do tego prawnie upoważniony.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do odwołania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość złożenia skargi w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych.
skargę do inspektora ochrony danych wymienionego powyżej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawo dostępu do plików
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
E-mail: poststelle@lda.brandenburg.de
Internet: https://www.lda.brandenburg.de

Cel i podstawaprawna
Dane są przetwarzane w następującym celu.

Dane osób, których dane dotyczą, to:

 • do przetwarzania projektów finansowania / technicznych kwestii finansowania;
 • w celu organizacji własnych wydarzeń, w szczególności do celów zarządzania uczestnictwem (zaproszenia itp.) oraz - jeśli zostało to wyraźnie określone - do celów public relations (internet, prasa, publikacje drukowane i inne media);
 • w celu rozpatrywania obaw obywateli skierowanych do burmistrza i jego lub jej
  odpowiedzialność w zakresie sprawowanego urzędu i prawa do służby/nadzoru,

przetworzone.

 • Wytyczne KfW.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 RODO).
  (1) lit. a, art. 7 RODO). Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, może nie być możliwe
  Udział w wydarzeniu jest możliwy. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uczestniczy w
  przetwarzanie bierze udział w zdarzeniu i jest oczywiście objęte operacją przetwarzania, informuje
  osoba ta niezwłocznie informuje administratora o braku zgody w celu uzyskania dalszej zgody.
  aby wykluczyć operacje przetwarzania.
 • Art. 6 (1) lit. e RODO, § 5 ust. 2 brandenburskiej ustawy o ochronie danych osobowych w związku z odpowiednim zadaniem powierzonym miastu Guben na mocy prawa. Jeśli administrator będzie musiał przetwarzać dane w celu innym niż pierwotnie określony, osoba, której dane dotyczą, zostanie o tym poinformowana zgodnie z postanowieniami art. 13 (4) RODO.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego
Nie
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony jest wydawana zgodnie z art. 45 RODO.
Przeniesienie opiera się na odpowiednich gwarancjach zgodnie z
Art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 RODO.

Przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i usuwanie danych osobowych

W ramach tej witryny użytkownik ma możliwość przesyłania nam danych osobowych. Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do określenia tożsamości użytkownika. Obejmuje to dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i pliki cookie. W odniesieniu do danych osobowych użytkowników, zgodnie z § 33 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) chcielibyśmy podkreślić, że dane te są przechowywane i/lub przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Powinieneś wiedzieć, co następuje na temat tych danych osobowych:

Zasadniczo, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), użytkownikowi przysługują następujące prawa do tych danych

 • prawo dostępu do danych zebranych na temat użytkownika i informacji o nich, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania uprzedniej zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla naszej organizacji, tj. do Okręgowej Izby Obrachunkowej w Sprewie-Nysie, oraz
 • prawo do przenoszenia danych

W takim przypadku dane są przekazywane na podstawie RODO, odpowiednich przepisów federalnych i krajowych (w szczególności TMG, BDSG i brandenburskiej ustawy o ochronie danych) oraz naszego głównego statutu.

Prawo do informacji daje użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania w rozsądnym terminie informacji na temat gromadzonych na jego temat danych i ich przetwarzania.

Podstawą i celem przetwarzania jest wykonywanie pracy ciążącej na gminie oraz zadań przypisanych jej przepisami prawa. Obejmuje to również bycie jak najlepiej poinformowanym o interesach obywateli i żądanych przez nich informacjach ze strony administracji miejskiej.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli

 • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • cel przetwarzania ustał, ale dane są niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych przez osobę, której dane dotyczą, lub
 • użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z RODO.

Strony trzecie lub inne organizacje zazwyczaj nie są informowane o gromadzonych danych i/lub osobach, których dane zostały zgromadzone. Dane będą przechowywane najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały zapisane.

Co oznacza prawo do sprostowania zgodnie z RODO?

Daje to osobom, których dane dotyczą, możliwość żądania uzupełnienia ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Użytkownik może również zażądać przeniesienia przechowywanych przez niego danych do innych sieci.
Kiedy dane muszą zostać usunięte zgodnie z RODO ("prawo do bycia zapomnianym")?

Dzieje się tak, jeśli

 • przechowywanie danych nie jest już konieczne,
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub
 • istnieje prawny obowiązek usunięcia danych na mocy prawa UE lub prawa krajowego.

Kiedy prawo do bycia "zapomnianym" nie ma zastosowania?

Dzieje się tak, gdy

 • przeważa prawo do wolności wypowiedzi lub wolności informacji, tj. ponieważ interes informacyjny osób trzecich jest tak duży,
 • przechowywanie danych służy wypełnieniu obowiązku prawnego,
 • przeważa interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego,
 • cele archiwizacyjne lub cele badań naukowych i historycznych lub - przechowywanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przeciwnym razie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności i przekazywane stronom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Wyraźnie podkreślamy, że ochrona danych w otwartych sieciach, takich jak Internet, nie może być w pełni zagwarantowana zgodnie z obecnym stanem wiedzy. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzasz i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. W razie jakichkolwiek pytań można również skontaktować się z nami bezpośrednio.

Należy również pamiętać, że jeśli dane są przesyłane niezaszyfrowane w Internecie, istnieje możliwość, że osoby trzecie mogą je zauważyć lub sfałszować.

W przypadku korzystania z mediów społecznościowych w związku z niniejszą witryną lub połączeniami z mediami społecznościowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb, użytkownik zostanie poinformowany o takim wykorzystaniu.

W przypadku, gdy media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter lub Xing, są powiązane z naszą witryną, dane osobowe użytkownika będą również gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane przez te media, jeśli użytkownik skorzysta z łączy do tych mediów.

Nawet jeśli użytkownik zamówi newsletter lub wypełni formularz kontaktowy, jego dane osobowe będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji newslettera i poprosi nas o usunięcie tych danych.

Newsletter

Biuletyny oraz, w stosownych przypadkach, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej "biuletynem") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub na podstawie upoważnienia prawnego. Jeśli treść biuletynu jest wyraźnie opisana podczas rejestracji do biuletynu, jest to decydujące dla zgody użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o naszej działalności i o nas.

Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się zawsze w ramach tzw. procedury double opt-in. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Ma to na celu uniemożliwienie komukolwiek zalogowania się przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Zmiany danych użytkownika przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych są również rejestrowane.

Oprócz adresu e-mail możemy poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, abyśmy mogli zwrócić się do niego osobiście w biuletynie, lub innych informacji, jeśli jest to konieczne do celów biuletynu.

Usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Możemy przechowywać wypisane adresy e-mail przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić, że zgoda została udzielona wcześniej. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie danych jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody. W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeciwu zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail na liście bloków wyłącznie w tym celu.

Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu sprawdzenia, czy został przeprowadzony prawidłowo. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z wydajnym i bezpiecznym systemem wysyłki.

Rodzaje przetwarzanych danych są następujące:

 • Imię i nazwisko,
 • Imię
 • Adres e-mail
 • skrócony, anonimowy adres IP
 • odwiedzane strony internetowe
 • Używana przeglądarka i wtyczki
 • Czas i długość trwania wizyty
 • Odnośniki i odsyłacze w wyszukiwarkach
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: Public relations, zarządzanie uczestnictwem (zaproszenie).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Opcja sprzeciwu (opt-out): Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, tj. anulować go lub sprzeciwić się jego dalszemu otrzymywaniu. Link umożliwiający rezygnację z subskrypcji biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Istnieje jednak również możliwość skorzystania z jednej z opcji kontaktu wymienionych powyżej, najlepiej e-mail.

Formularz kontaktowy

Na tej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mogą skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te są następujące:

Adres IP użytkownika i ciąg agenta użytkownika przeglądarki w celu wsparcia wykrywania spamu.

Data i godzina kontaktu

 • Nazwa
 • Imię
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

Zgoda użytkownika jest uzyskiwana na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania i zawiera odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub pocztą. W takim przypadku dane osobowe nadawcy przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Przechowywanie danych dostępu

Dane dostępu są przechowywane za każdym razem, gdy plik jest żądany z tej witryny. Każdy zestaw danych składa się z:

 • nazwa pliku
 • data i godzina złożenia wniosku
 • ilość przesłanych danych
 • status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.)
 • opis typu używanej przeglądarki internetowej

Przechowywane dane są analizowane wyłącznie do celów statystycznych i nie są przekazywane stronom trzecim, nawet we fragmentach.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram